Oldal kiválasztása
1673. január 31-én született Bretagne-ban (Monfort-la-Cane) kisnemesi családban, tizennyolc testvér közül szülei második gyermekeként. A Mária nevet bérmáláskor kapta. Kezdetben a jezsuiták iskolájába járt, papi hivatását viszont az egyik kármelita templomban kapta, amint éppen az egyik Mária-kép előtt imádkozott.
1700. június 5-én szentelték pappá. Leginkább népmisszióival, szenvedélyes prédikációival, egyszerű szavaival próbálta az akkoriban meglehetősen elterjedt janzenista eszméket és elgondolásokat ellensúlyozni. Szívén viselte a rózsafüzért terjesztését és a Szűzanya tiszteletének előmozdítását. Követői később is gyakran idézték egyik kedvenc mondását:

„Ha akarsz valami kedveset adni Istennek, nem számít, milyen kicsiség is legyen, helyezd a Szűzanya kezébe, akkor nem lesz visszautasításban részed.”

Munkája során számos esetben érte támadás, gáncsoskodás – még a számára oly kedves poitiers-i egyházmegyéből is elűzték, sőt, egy alkalommal meg is mérgezték. S bár felgyógyult, a méreg kártékony hatása még hosszú ideig gyengítette szervezetét.
Mély szeretettel fordult Szent Domonkos Harmadrendje felé. Egy alkalommal Rómába is elzarándokolt, hogy ott találkozhasson az általa nagyra becsült szent követőivel. A rózsafüzér iránti áhítata valószínűleg ebből az érdeklődésből is táplálkozott. Végül 1710. november 10-én a Nantes-i dominikánus közösség harmadrendi tagjai közé fogadja őt.
monfort_lajos
1715 tavaszán megalapította a Bölcsesség Nővérei Társulatot, illetve később népiskolát is létesített. 1716. április 28-án, egy népmisszió alkalmával, a munkától és zaklatásoktól kimerülten halt meg. Utolsó szavai valószínűleg az életében oly sokat ismételgetett szavak voltak:

„Én egészen a Tiéd vagyok és mindenem a Tiéd, ó, legédesebb Jézusom, Édesanyád, Szűz Mária által.”

Sokan már életében szentként tisztelték. 1888-ban boldoggá, 1947-ben pedig szentté avatták.
Fontosabb művei: Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről Az örök bölcsesség szeretete Szűz Mária titka A tökéletes Mária-tisztelet A szentolvasó
Felajánló imájának szövege:

„Jézusom, én, mint hűtlen bűnös gyermeked, Előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bárikor és bármilyen ravasz módon közeledne is.

Fölajánlom és átadom magamat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által Jézus Szentséges Szívének. Hogy ezt Isten kegyelméből képes legyek megvalósítani, a Boldogságos Szűz Máriát anyámmá és királynőmmé választom, és így kívánok Neki engedelmeskedni.

Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem. Égi édesanyám és Királynőm, Te ajánld föl imáimat, áldozataimat a Szentháromságnak. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt, a jelen és a jövőbeli jócselekedeteim minden értékét Neked adom.

Szűzanyám, gyöngeségem tudatában Téged kérlek, kegyelmed által segíts, hogy mindent szeretettel tudjak végezni, hogy szeretettel tudjam elvállalni és hordozni mindennapi keresztjeimet. Mindent Isten szent akarata szerint kívánok tenni, ami egyben a Szeplőtelen Szív óhaja. Mindezek megvalósításához kérem a jó Isten kegyelmét, a Szűzanya és minden szentek, főleg a magyar szentek közbenjárását, és a szent angyalokat hívom segítségül. Ámen.