Oldal kiválasztása

30. HÉT: SZENT DOMONKOS VILÁGI KÖZÖSSÉGEI

A domonkos lelkiség középpontjában ott visszhangzik Szent Domonkos oly sokszor hangosan elsóhajtott kérdése: „Uram, mi lesz a bűnösökkel?” Hivatásunk az isteni irgalom és remény hirdetése, az igazság keresése ott, ahová Isten helyezett minket, világi domonkosként elsősorban nem a templomokban, nem az oltárnál, és ritkán szavakkal, sokkal inkább saját hétköznapi környezetünkben, és főleg konkrét tettekkel. Legfontosabb feladatunk állapotbeli kötelességeink példás teljesítése.

A világban maradva, attól nem elzárkózva, életállapotunkat és foglalkozásunkat megtartva, a világi élet kihívásai közepette igyekszünk ma is Szent Domonkos példája szerint az Evangéliumot hirdetni, az evangéliumi életformát vállalni, Krisztust a hétköznapokban is követni.

Ha a világi domonkosok útján akarunk járni, azt csak közösségben lehet. A felvételhez a tagoknak ígéretet kell tenniük, amellyel formálisan arra kötelezik magukat, hogy Szent Domonkos lelkisége szerinti és a Szabályzatban leírt életmódot folytatnak. A Rendben megtapasztalt összetartozás nagy erőt ad. Ígéretünk által belekapcsolódunk nyolc évszázad történelmébe, és az egész világon élő minden kortárs domonkos életébe. Közelebb kerülünk szent elődeinkhez és töltekezhetünk a Rend lelki kincstárából.

Személyes lelki életünkben éppúgy kifejeződnek sajátosságaink, mint az Isten iránti és az emberek felé irányuló szolgálatunkban. Mint a Rend tagjai, osztozunk annak apostoli küldetésében a tanulás, az ima és az igehirdetés által.

Az alapvető források, amelyekből az erőt merítjük, hogy fejlődhessünk hivatásunkban, amely a szemlélődés és az apostoliság legszorosabb ötvözete:

– Az Isten szava, a Szentírás olvasása, különösen az Újszövetség.
– Ajánlott a napi szentmise, szentáldozás.
– A gyakori szentgyónás.
– A zsolozsma elmondása (napi egy-két imaóra) egységben az egész Domonkos Családdal, valamint magánimádság, pl. elmélkedés, Szűz Mária rózsafüzére.
– A szív állandó megtérése az Evangélium bűnbánati szellemének és gyakorlatának megfelelően.
– A kinyilatkoztatott Igazság szorgalmas tanulmányozása, korunk problémáinak folyamatos átgondolása a hit fényében.
– A Domonkos Rend hagyományának megfelelően buzgó áhítat Szűz Mária, Szent Domonkos Atyánk és Sziénai Szent Katalin iránt.
– A rendszeres lelkigyakorlat.

Közülünk sokan tevékenykednek saját egyházközségük, plébániájuk szolgálatában: a miséző pap körüli teendők rendszeres ellátása és egyéb egyházi szolgálatok, például: énekkar, sekrestyési feladatok, képviselőtestületi munka. A hívek, a betegek, a családosok lelki gondozása, karitatív munka. Külön engedéllyel áldoztatás, igeliturgia tartás. A közösségben, imában, szolgálatban, barátságban, szeretetben, testvériesen buzdítjuk, támogatjuk egymást. Közösségi összejöveteleink alapvető elemei: szentmise, zsolozsma, rózsafüzér, egyéb imádságok, hitbeli tanulmányok, megemlékezés a domonkos ünnepekről, emléknapokról és a testvéri kapcsolatok ápolása.

Új tagként felvételt nyerhetnek mindazok a katolikus vallású 18 éven felüli férfiak és nők, akik a katolikus hit és erkölcs alapvető tanításait ismerik, elfogadják és élik, valamint nincsenek elkötelezve más olyan lelkiségi mozgalomhoz, amelyik szabályzattal rendelkezik. A jelentkezőnek alkalmazkodnia kell a Szabályzatunk szerinti életvitelhez. Lehetnek egyedülállók, vagy szentségi házasságban élők. Minden jelentkezőnél elvárás az egyházjogilag rendezett életállapot és az annak megfelelő tisztaság. A közösséghez egyházmegyei szolgálatban lévő papok is csatlakozhatnak.

Honlapunk címe: vilagidomonkosok.x3.hu
e-mail címünk: vilagidomonkos@gmail.com