Oldal kiválasztása
Diánát fény, pompa, gazdagság, szépség, kiváló szellemi képesség, mély érzelmi világ jellemzi ugyanakkor sziklaszilárd, erős személyiség, egy igazi egyéniség. Vajon ki gondolná, hogy egy ilyen életrevaló, értelmet sugárzó, szép lányból szent életű apáca lesz? A XIII. sz-i Bologna egyik legelőkelőbb patrícius családjának féltett, kedvelt gyermeke. Édesapja a fénykorát élő nagyváros diktátori hatalommal felruházott ura, aki köztiszteletnek örvend, sok érdeméért, harcias küzdelmeiért. Egyik fia az Ég Királynőjének lovagja a neki szentelt rendben, Diána pedig az egyetlen leánya. A családnak nem erőssége a mély, elkötelezett vallásosság, e téren inkább a felszínesség jellemző rájuk. Egy napon azonban megváltozik minden. Ismeretlen szerzetes prédikál a városban, akit lassan tömegek vesznek körül, annyira lángolóan, magával ragadóan hirdeti Krisztus evangéliumát. A híres szónok nem más, mint orleansi Boldog Reginald, akit hitelessé tesz élete, külseje, hiszen egykor ő is főrangú család fiaként vetette le előkelő életmódját és vette fel a domonkos testvérek egyszerű ruháját Isten Országáért. Diána is csatlakozik hallgatóinak sorába és tiszta szívét elragadják a prédikátor szavai, különösen is a következő sorok:

„Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességes ruhában járjanak, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat: ne göndörített hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhában, hanem amint istenfélelemben élő asszonyokhoz illik, jótettekkel.” (1Tim 2,9-10)

És mit tesz? Reginaldhoz siet és rábízza lelke vezetését. Ő, aki eddig ellentmondást nem tűrően parancsolt, most Isten akarata szerint akar élni. Hazajövet leteszi ékességeit, vezeklőruhát és szőrből készült övet rejt a még fényes öltözete alá. Reginaldnak tovább kell mennie, ezért lelki leányát a szent alapítóra, Domonkosra bízza. Elhatározza, hogy szemlélődő nővér, azaz apáca lesz. Domonkos többször meglátogatja és egy alkalommal kezébe teszi le fogadalmát. Terve: otthon kivárni annak idejét, amíg egy női kolostor alapítására lehetőség nyílik. Többek között ő szorgalmazta a bolognai domonkos atyák Szent Miklós templomának építését és kolostorának alapítását. Most az atyák segítenek terve megvalósulásában.
diána
Diána családja természetesen hallani sem akar terveiről, s ekkor bátor lépésre szánja el magát a fiatal lány. A város mellett fekvő, gyönyörű völgyben fekszik Ronzano, ahol az ágoston rendi apácák élnek. Otthonról megszökve ide menekül. A családtagok azonban megtalálják és olyan durva erőszakkal viszik el, hogy egyik bordája eltörik. Egy évi fogságban tartják, sok testi-lelki szenvedést, megaláztatást kell eltűrnie. Domonkos ekkor leveleivel vigasztalja. Reginald 1220-ban meghalt, Domonkos 1221. augusztus 5-én keresi fel utoljára és másnap ő is az örökkévalóságba távozik. Diána magára marad. Betegsége ellenére erőt ad neki az Úr és másodszor is megszökik Ronzanoba. Övéi ezúttal beletörődnek a történésekbe.
Diána új lelkivezetője szászországi Boldog Jordán lesz, aki a rendalapító első utóda. Végre felépül a női kolostor is és maga Jordán vezeti be az első nővéreket 1223-ban. Ekkor már Diánához csatlakoznak a bolognai arisztokrácia leányai és a római San Sisto kolostorból 4 apáca.
Mi jellemzi életüket? Napirend szerinti élet, kemény böjt, önmegtagadások, éjszakai virrasztások, engesztelés, imádságok, házi munkák. Domonkos szellemiségben mindezek által törekedni Isten- és a felebarát szeretetére, a megszentelt élet formájában, állapotában. Esdeklő könyörgéseket imádkozni a világ zajában dolgozó, prédikáló testvérek apostoli munkájának sikeréért. Egyesülni Jézussal, aki eljegyezte őket Önmagával, hogy övéit a szeretet kötelékeivel az életszentség magaslatára emelje. Így élt Diána társaival, amíg 35 évesen az Úr magához hívta az örök dicsőségbe.