Oldal kiválasztása

Jubileumot meghirdető levél

A REND JÓVÁHAGYÁSÁNAK NYOLCSZÁZADIK ÉVFORDULÓJA

“Küldetésünk az evangélium hirdetése”

Ha jubileumunk arra hív meg, hogy térjünk vissza a Rend eredetéhez és gyökereihez, paradox módon ezt azért teszi, hogy emlékezzünk arra, Szent Domonkos hogyan küldte szét az első testvéreket: kiküldte őket házaikból, családjukból, nemzetükből, hogy felfedezzék a vándorprédikátori élet örömét és szabadságát. (ACG Trogir, 40.)

 

Ikt. 50/15/680 Jubilee_2016

Kedves Testvéreim!

Nagy örömmel írom meg ezt a levelet, hogy meghirdessem a Prédikátorok Rendje 800. éves jubileumának megnyitóját és programjait. A jubileumi évet 2015. november 7. és 2016. január 21. között ünnepeljük (ld. ACG Trogir, 58,3) – ez az ünnep egybeesik a Ferenc pápa által meghirdetett rendkívüli szent évvel, az irgalmasság jubileumának évével.

Az irgalom prédikátorai

A két jubileum nagyon fontos a történetünk, az életünk és a domonkos küldetésünk számára is, és ez a boldog egybeesésük sajátos meghívást hordoz a számunkra, hogy 800 éves jubileumunk ünneplése során szolgálatunkat, az Ige hirdetésének küldetését, az Egyház sajátos küldetése értelmében újítsuk meg: „hirdessétek Isten irgalmát, melynek a maga módján át kell hatolni minden egyes ember szívén és értelmén.”

A Trogir-i általános káptalan ezt választotta témának és mottónak a Rend jubileumi évére:   „Küldetésünk az Evangélium hirdetése” (ACG Trogir 2013, 50). Egyben meghívott bennünket arra, hogy reflektáljunk a következő kérdésekre: Kikért vagyunk küldve? Kikhez vagyunk küldve? Kikkel együtt? Mit ad hozzá szolgálatunkhoz az, hogy valaki küld bennünket? Ugyanez az általános káptalan a fő kérdésre, hogy mire vagyunk küldve, megadta a választ is: arra vagyunk küldve, hogy Krisztus feltámadásának örömhírét hirdessük.  Hisszük azt, hogy ez a Feltámadás az Atya Jézus és a világ iránti szeretetének kifejezett és végső kinyilatkoztatása. Krisztus feltámadása az Istennek a szegények iránti irgalmát a legvilágosabb és legtisztább módon nyilatkoztatja ki. A feltámadást hirdetni azt jelenti, hogy az Istennel való barátság új ösvényével ismertetjük meg a világot. Ez a kegyelem tette Szent Domonkost rendkívüli prédikátorrá, a „kegyelem hirdetőjévé”. A két jubileumnak ez a szép egybeesése lehetővé teszi tehát számunkra, hogy saját rendi jubileumunkat az Egyház jubileumához köthessük: az evangélium prédikátorai egyben a kegyelem prédikátorai, és a kegyelem hirdetői egyben Isten irgalmának hirdetői is.

A Rend jubileumának ünnepélyes megnyitóját a Rend minden közösségében november 7-én tartjuk. A Rend központjában, a Santa Sabinában, a rendi mindenszentek ünnepén, szentmise keretében emlékezünk meg ünnepélyesen a Rend jóváhagyásának 800. évfordulójáról. Arra hívok minden tartományt, vice-provinciát, közösséget, társulatot, kongregációt, világi közösséget és minden egyéb domonkos intézményt, hogy ezen a napon közösségeikben együtt ünnepeljenek, ezzel is kifejezve egységünket abban a testvéri közösségben, melyben a Rend akkori jóváhagyása ma is részesít bennünket.

Az irgalom rendkívüli jubileumát meghirdető pápai bullában Ferenc pápa kifejezte abbéli szándékát, hogy a 2016-os szent év nagyböjtjében szétküldje az irgalom misszionáriusait. Mint a Rendhez tartozó testvérek és nővérek, mi különösen is érintve érezzük magunkat ebben a felhívásban, hiszen a rendbe való belépésünk első napján, valamint szerzetesi fogadalmunk letétele előtt már „Isten és a testvérek irgalmát” kértük. Az evangéliumi élet ezen ösvényén járva Szent Domonkos folyamatosan próbált tanúságot tenni Jézusról, Isten irgalmáról, mely állandóan jelen van közöttünk, és épp ezért válhatott prédikátori hivatása egyben az életszentség útjává is. Onnantól fogva, hogy az irgalom egy nagylelkű gesztusával eladta könyveit, hogy ne kelljen halott bőrök fölé hajolva tanulnia, miközben emberek halnak éhen körülötte, meg volt győződve arról, hogy Isten Igéjének hirdetése csak az igazság ingyenes szeretetének tanúságtétele révén lehetséges.

A jubileumi év során sok nemzetközi eseményre kerül majd sor, ezekről a központi weboldalon található kalendáriumból tájékozódhatunk. Ezen rendezvények célja, hogy előmozdítsák az egész Domonkos Család együttes részvételét, nem csupán nemzetközi, de helyi szinten is, a tartományokban, közösségekben, kongregációkban. Különösen is sürgetem a tartományfőnököket és elöljárókat, hogy tegyék lehetővé a testvérek részvételét ezeken a jubileumi eseményeken. A jelentkezés és részvétel módjáról az adott események szervezői és felelős koordinátorai tájékoztatást fognak küldeni.

A jubielumi év során, a mottóhoz híven („Küldetésünk az evangélium hirdetése”), az Ige ösvényén a Lectio Divina gyakorlata révén járunk majd együtt: „domonkos életünk megújítása ott kezdődik, ahol a csendben és a stúdiumban az Igére való figyelmes odahallgatás, az imaélet és a kontempláció révén egész lényünket egységre hozzuk” (ld. ACG Trogir, 42.). A Lectio Divina négy részből fog állni: lectio, studio, meditatio et oratio, és a Rend három hivatalos nyelvén naponta felkerül a központi jubileumi weboldalra.

A jubileumi ünnepségekről, dátumokról, eseményekről szintén itt találunk tájékoztatást spanyolul, angolul, franciául:

 http://www.op.org/es/jubileehttp://www.op.org/en/jubileehttp://www.op.org/fr/jubilee

Szent Domonkos Atyánk a Rendet Mária, az Irgalom Anyja pártfogása alatt akarta vezetni. Ez az oka annak, hogy egészen mostanáig a Rend jóváhagyásának évfordulóját december 22-én ünnepeltük, ami az egész domonkos rendben Mária, rendünk patrónájának az ünnepe. Mária, a Prédikátorok Anyja, járjon közben Szent Domonkos rendjéért, hogy Istenünk, az Irgalom Atyja, adja meg Domonkos fiainak és leányainak a Lélek kegyelmét, hogy életükkel és szavaikkal hirdethessék a mai és a jövendő világnak az irgalom jövetelét.

Testvéri szeretettel Szent Domonkos Atyánkban,

fr. Bruno Cadoré, O.P.

a Rend Mestere

Róma, 2015. szeptember 21.