Oldal kiválasztása

Mindenszentek litániája

(a domonkos rítus szerint)

 

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

F.  Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

F. Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

F. Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

F. Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

 

Boldogságos Szűz Mária,  Könyörögj értünk!

Szűz Mária, Isten anyja,

Szüzeknek szent szüze,

Szent Mihály,  Könyörögj értünk!

Szent Gábor,

Szent Rafael,

Mindnyájan szent angyalok és főangyalok, Könyörögjetek értünk!

Szent lelkek minden rendjei,

Keresztelő Szent János,  Könyörögj értünk!

Szent József,

Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,  Könyörögjetek értünk!

Szent Péter, Könyörögj értünk!

Szent Pál,

Szent András,

Szent Jakab,

Szent János,

Szent Tamás,

Szent Fülöp,

Szent Bertalan,

Szent Máté,

Szent Simon,

Szent Tádé,

Szent Mátyás,

Szent Barnabás,

Szent Márk,

Szent Lukács,

Mindnyájan, az Úr szent tanítványai, Könyörögjetek értünk!

Mindnyájan aprószentek,

Szent István, Könyörögj értünk!

Szent Kelemen,

Szent Kornél,

Szent Ciprián,

Szent Lőrinc,

Szent Vince,

Szent Dénes és társai, Könyörögjetek értünk!

Szent Móric és társai,

Szent Januáriusz és társai,

Szent Fábián és Sebestyén,

Szent Kozma és Damján,

Szent Tamás , Könyörögj értünk!

Szent Péter ,

Szent János és társai, Könyörögjetek értünk!

Szent Domonkos és társai,

Szent Ignác és társai,

Mindnyájan szent vértanúk,

Szent Szilveszter, Könyörögj értünk!

Szent Gergely,

Szent Piusz ,

Szent Ambrus,

Szent Ágoston,

Szent Jeromos,

Szent Hiláriusz,

Szent Márton,

Szent Miklós,

Nagy Szent Albert,

Szent Antonin,

Szent Domonkos atyánk,  Könyörögj értünk!

Szent Domonkos atyánk,

Szent Tamás,

Szent Vince,

Szent Jácint,

Szent Rajmund,

Szent Lajos,

Szent Márton,

Szent Antal,

Szent Benedek,

Szent Bernát,

Szent Ferenc atya,

Mindnyájan, szent hitvallók, Könyörögjetek értünk!

Szent Anna, Könyörögj értünk!

Szent Mária Magdolna,

Szent Márta,

Szent Felicitász,

Szent Perpétua,

Szent Ágota,

Szent Lúcia,

Szent Ágnes,

Szent Cecília,

Szent Katalin,

Szent Margit,

Szent Orsolya és társai, Könyörögjetek értünk!

Szent Katalin, Könyörögj értünk!

Szent Róza,

Árpád-házi Szent Margit,

Szent Ágnes,

Szent Katalin,

Mindnyájan, szent szüzek és özvegyek, Könyörögjetek értünk!

Istennek minden szentjei,  Könyörögjetek értünk!

 

Légy irgalmas, kegyelmezz nekünk Uram!

Légy irgalmas, hallgass meg minket, Uram!

 

Az örök kárhozattól, ments meg, Uram, minket!

A hirtelen és készületlen haláltól,

A bűneink miatti veszélyektől,

Az ördög támadásaitól,

A test és lélek tisztátalanságától,

A gyűlölettől, haragtól és minden rossz indulattól,

A tisztátalan gondolatoktól,

A szív vakságától,

Villámlástól és vihartól,

Járványtól, éhínségtől és háborútól,

A földrengés csapásától,

Minden rossztól,

Szent megtestesülésed titka által,

Szenvedésed és kereszted által,

Dicsőséges feltámadásod által,

Csodálatos mennybemeneteled által,

A vigasztaló Szentlélek kegyelme által,

Az ítélet napján.

 

Mi, bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy nekünk békét adjál,

Hogy irgalmad és kegyességed minket őrizzen,

Hogy szent Egyházadat kormányozni és megőrizni méltóztassál,

Hogy a római pápát és minden egyházi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál,

Hogy a püspököket és elöljáróinkat, és a rájuk bízottakat a te szent szolgálatodban megőrizni méltóztassál,

Hogy az Egyház ellenségeit megalázni méltóztassál,

Hogy az egész keresztény népet, melyet drága véred árán megváltottál, megőrizni méltóztassál,

Hogy minden tévelygőt az Egyház egységébe visszahívni és minden hitetlent az Evangélium világosságára elvezetni méltóztassál,

Hogy minden jótevőnknek örök javakat adni méltóztassál,

Hogy lelkünket és szüleink lelkét az örök kárhozatból kiragadd,

Hogy a föld termését megadni és megőrizni méltóztassál,

Hogy szemedet irgalmasan ránk fordítani méltóztassál,

Hogy szolgálatunkat Neked tetszővé tenni méltóztassál,

Hogy lelkünket mennyei vágyakra gyullasztani méltóztassál,

Hogy a szegények és foglyok nyomorúságára rátekinteni, és azokon könnyíteni méltóztassál,

Hogy ezt a várost és minden lakóját meglátogatni és vigasztalni méltóztassál,

Hogy minden hajózó és úton lévő hívőt az üdvösség kikötőjébe vezetni méltóztassál,

Hogy minket a szerzetesi fegyelemre tanítani méltóztassál,

Hogy minden elhunyt hívőnek örök nyugodalmat adni méltóztassál,

Hogy minket meghallgatni méltóztassál,

Jézus, az élő Isten Fia.

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Miatyánk (csendben)

V. És ne vígy minket kísértésbe!

F. De szabadíts meg a gonosztól!

 

69. zsoltár

Istenem, jöjj segítségemre, *
Uram, siess, segíts meg engem!
Érje szégyen és gyalázat azokat, *
akik vesztemre törnek!
Szégyenkezve hátráljanak, *
akik nekem rosszat akarnak!
Hátráljanak megszégyenülve, *
akik így gúnyolódnak: „Úgy kell neki, úgy kell!”
Ujjongjanak s örvendjenek benned, *
akik téged keresnek!
„Áldott legyen az Úr!” – kiáltsák szüntelen, *
akik a te segítségedet várják!
Szegény vagyok és nyomorult, *
Istenem, siess hozzám!
Segítőm és megmentőm te vagy, *
én Istenem, ne késlekedj!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.

 

V. Szülésed után sértetlen szűz maradtál.

R. Istennek anyja, járj közben értünk!

V. Imádkozzál érettünk, Szent Domonkos atyánk!

F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

V. A szentek bölcsességét a népek emlegetik.

F. És dicséretüket zengi az egyház.

V. Emlékezz meg gyülekezetedről!

F. Amely a tied kezdettől fogva.

V. Mentsd meg Uram szolgáidat és szolgálóidat!

F. Istenem, akik benned bíznak.

V. Légy nekünk, Uram,az erősség bástyája!

F. Az ellenséggel szemben.

V. Legyen béke a te erődben!

F. És bőség bástyáidban!

V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet!

F. És kiáltásom jusson eléd!

 

Könyörögjünk!

Védd meg, Urunk, a béke oltalmával szolgáidat, és akik a Boldogságos Szűz Mária anyai oltalmában bíznak, adj azoknak biztonságot minden ellenségükkel szemben!

Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy mi, akiket bűneink terhe nyomaszt, szent Domonkonak, a Te hitvallódnak, a mi atyánknak pártfogása által felemeltessünk!

Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy rendünk szentjeinek példája jobb életre hívjon minket: hogy, mialatt emlékezetüket üljük, tetteiket is utánozzuk!

Kimondhatatlan irgalmasságodat, Uram, kegyesen mutasd meg nekünk: és vetkőztess ki minket bűneinkből, a büntetésekből pedig, amelyeket ezek miatt érdemlünk, ragadj ki!

Nyújtsd ki, Uram, szolgáidnak és szolgálóidnak mennyei segítséged jobbját: hogy téged egész szívvel keressenek, és amit méltón kérnek, elnyerjék!

Megengesztelődve hallgasd meg, Urunk, Egyházad könyörgését, hogy minden veszélyt és tévedést legyőzve, biztonságos szabadságban szolgálhasson neked!

Isten, akitől minden szent vágy, jó tanács és igazságos cselekedet van: add meg szolgáidnak azt a békét, melyet a világ nem adhat: hogy így szívünk parancsaidhoz ragaszkodjék, korunk pedig, az ellenségtől való rettegéstől megszabadulva, legyen a te oltalmad miatt nyugodt! Krisztus a mi Urunk által. F. Ámen.