Oldal kiválasztása

Napirend

Hiszünk Isten irántunk való szeretetében, és életünkkel válaszolni akarunk rá. A Domonkos Rend Aquinói Szent Tamás által megfogalmazott jelmondatát magunkénak valljuk: ‘Contemplari et contemplata aliis tradere’ – vagyis a szüntelenül szemlélt igazságot továbbadni.” (Konstitúciók)

Napunk minden szakasza törekvés arra, hogy ezt a jelmondatot a gyakorlatban éljük és megvalósítsuk.

5.35 Ébresztő

Ébresztő„Kora reggeltől késő éjszakáig minden reményem az Úr.” Minden hétköznap reggel korai csengőszó ébreszt bennünket (hétvégén egy kicsit később), és mintegy felszólít arra, hogy napunkat az Úrnak ajánlva, hálával a szívünkben siessünk a kápolnába és a napi feladataink elé. Vele kezdjük a napot, Vele dolgozunk és szolgálunk, és majd Vele is zárjuk le.

5.55 Laudes/Reggeli dicséret

Zsolozsma 1Az imaórák liturgiája, más néven zsolozsma, átszövi egész napunkat. A domonkos hagyományt követve, a zsolozsmát gregorián dallamra énekeljük, a két kar felváltva ül, illetve áll, ami azt jelképezi, hogy a szemlélődés és az aktivitás együtt van jelen az életünkben. „A laudes célja és rendeltetése, hogy lelkünk és gondolataink ébredését Istennek szentelje, hogy semmi más gondunk ne legyen, mint az, hogy felviduljunk Isten gondolatától, amint írva van: ‘Istenre gondolok és gyönyörűség tölt el’ (Zsolt 76,4).” (Konstitúciók)

6.30 Szentmise

IMG_5242A szentmise napunk csúcsa és forrása. „Az Eucharisztia ünneplése a közösség liturgiájának középpontja: az Úr halálának és feltámadásának emlékjele a testvéri szeretet köteléke és az apostoli tevékenység elsődleges forrása; az Úr áldozata, amelyhez saját önfelajánlásunkat kapcsoljuk, átformál minket és az egész világot Krisztusban, Isten dicsőségére. Ezért naponta lehetőleg a közösségben veszünk részt a szentmisén.” (Konstitúciók)

Reggeli
A reggeli étkezés egyénileg, csendben történik, mivel még tart a délelőtti szilencium. Kivételt képeznek az ún. „nagyrekreációs napok”, amikor valamely főünnep kapcsán a szilencium fel van oldva, és lehet beszélgetni
Egyéni ima
Szabályaink szerint mindennap legalább egy óra személyes imaidőt töltünk Szentírásolvasással, az Úrral való bensőséges beszélgetéssel, együttléttel. Ezt többségében reggel végzik a nővérek, bár akinek iskolába kell mennie, az a nap valamely másik szakában szánhat időt az egyéni imára.
Apostoli feladatok – munka – tanulás

apostoli1A házban maradó nővérek számára a délelőtt a házimunka és az egyéni stúdium ideje. Az iskolába/egyetemre menő tanító és tanuló nővéreink reggeli után indulnak tanítani/tanulni. Ők órarendjüknek megfelelően térnek vissza a rendházba, lehetőleg úgy, hogy az Esti dicséreten már mindannyian együtt tudjunk részt venni. Az apostoli feladataink (tanítás, szentségekre előkészítés, hitoktatás, ifjúsági- és felnőtt-pasztoráció, stb.) az a szolgálat, amire az Isten az Egyházban hívott bennünket, mint domonkos szerzetesnőket, hogy ezáltal is hirdessük az örömhírt. Akik a házban szolgálnak ugyanúgy részei ennek a prédikátori feladatnak, mint azok, akik kint szolgálnak. A képzésben levő nővéreknek a magisztrával rendszeresen van oktatásuk is, amikor a Konstitúciókat, rendtörténetet, stb. sajátítják el.A novíciáknak külön napirendje van, melynek szerves része a közös és egyéni stúdium (tanulás), oktatások,

12.45 Napközi imaóra

Zsolozsma 2Azok a nővérek, akik itthon vannak, közösen imádkozzák a napközi imaórát, majd a domonkos hagyomány szerint, a 129. zsoltárt a rendi elhunytakért hangosan imádkozva vonulnak át a kápolnából az ebédlőbe.

13.00 Ebéd

EbédAz ebéd a közösség egyik fő étkezése. Közösen kezdjük és közösen fejezzük be, a feszület felé fordulva. Az étkezés első felénél a monasztikus hagyományt követve felolvasás van (Konstitúciók, Regula, szentek élete), melyet csendben hallgatnak a nővérek; az étkezés második fele alatt lehetőség van a kötetlen beszélgetésre. Mint ahogyan már Szent Domonkos idejében is szokás volt a Rendben, az ebéd felszolgálása a legfiatalabbaknál kezdődik.

Apostoli feladatok – munka – tanulás

A délutáni órák a házban a házimunka, a másnapi órákra készülés, a házban zajló apostoli feladatok ellátására szolgálnak.

apostoli2

18.10 Vesperás/Esti dicséret

„A vesperást alkonyatkor mondjuk, amikor esteledik, és a nap már lemenőben van, hogy lerójuk hálánkat mindazért, amit kaptunk és amit tehettünk.” (Konstitúciók) A vesperás után közösen is elmondunk egy tized rózsafüzért, mintegy megkoronázva a napközben egyénileg elmondott tizedeket.Zsolozsma 3

Vacsora

VacsoraA vacsora közös étkezés, amely alatt kötetlen beszélgetés van, ilyenkor szívesen mesélünk egymásnak a napi eseményekről, örömökről. Ez alkalmat teremt arra, hogy ne csak az imádságban, hanem a közös asztalban való részesedés révén is hálát adjunk az Úrnak, és kifejezi a testvéri szeretetet.

19.45 Szentségimádás

A közösség mindennap fél óra közös szentségimádást tart csendben, a kitett Oltáriszentség előtt: az Úr elé hozzuk egymást, az egész közösséget, azokat, akiket ránk bízott, és könyörgünk az egész világ üdvösségéért.

Szentségimádás2

20.15 Kompletórium

„A kompletórium különös jelentőséggel bír a Domonkos Rendben, mindig ez volt a nap legfontosabb imaórája, amely az egész közösséget összehívja, hogy a napot az Isten iránti hála és bűnbánat kifejezésével zárja, és magát a Salve Regina antifónával a Boldogságos Szűz oltalmába ajánlja.” (Konstitúciók) A Salve eléneklése után Szent Domonkos atyánk közbenjárását is kérjük az O lumen antifóna eléneklésével, emlékeztetve őt halálakor tett ígéretére, hogy gondot visel majd a Rendre.

20.45 Mély szilencium

VégéreA kompletórium elimádkozása után a házra mély csend borul, melyet a másnap reggeli szentmise old fel. A mély szilencium ideje alatt már nem beszélünk egymással, a kommunikációs eszközöket sem használjuk, hiszen ez az idő a másnapi készületre, illetve az Istennel való együttlétre fenntartott idő: Vele zárjuk a napot, akivel elkezdtük, és akitől a mai napon is életet és mindent kaptunk.