Oldal kiválasztása

Imák szentáldozás előtt és után

Szent Tamás imája szentáldozás előtt

Mindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus szentségéhez járulok. Úgy közeledek Hozzá, mint beteg az orvoshoz, mint a tisztátalan az irgalom forrásához, mint a vak az örök világosság fényéhez, mint a szegény szűkölködő az ég és föld Urához.

Végtelen nagylelkűségedre kérlek, gyógyíts meg gyengeségemből, moss meg tisztátalanságomtól, világosítsd meg vakságomat, gazdagítsd szegénységemet, fedd be mezítelenségemet, hogy az Angyalok Kenyerét, a Királyok Királyát és Urak Urát olyan alázattal és tisztelettel, töredelemmel s áhítattal, oly tisztasággal és hittel, és olyan szándékkal vegyem magamhoz, mellyel elérhetem lelkem üdvösségét.

Add kérlek, hogy az Úr Testét és Vérét ne csupán mint a kegyelem jelét, hanem valóságosan is a kegyelmet és annak erejét vegyem magamhoz.

Legkegyesebb Isten! Add, hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus testét, aki Szűz Máriától született, úgy vegyem magamhoz, hogy méltó legyek misztikus testének részévé válni, és tagjai közé számláltatni.

Legszeretőbb Atya! Add, hogy szeretett Fiadat, akit most a szent színek alatt veszek magamhoz, egykor fedetlen arccal örökké szemlélhessek. Aki Veled és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Szent Tamás imája szentáldozás után

Hálát adok neked, Szentséges Uram, Mindenható Atya, örök Isten, aki engem, bűnöst, méltatlan szolgádat, minden érdemem nélkül, csak a te irgalmad révén, részesíteni méltóztattál Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak drága testében és vérében. Kérlek, hogy ez a szentáldozás ne váljék kárhozatomra, hanem legyen ez közbenjárás lelkem üdvösségére.

Legyen ez számomra a hit ékszere és a jóakarat ékessége.

Gyógyítsa gyengeségeimet, vessen véget rendetlen kívánságaimnak, növelje bennem a szeretet, a türelem, az alázat és engedelmesség erényét, és minden más erényt.

Legyen számomra biztos védelem mind a látható, mind a láthatatlan ellenséggel szemben, lelkem és testem elcsendesítője, a Hozzád való ragaszkodás záloga, valamint életem boldog befejezése.

És kérlek, méltóztass engem, bűnöst, elvezetni erre a kimondhatatlan lakomára, ahol Fiaddal és a Szentlélekkel Te vagy a szentek igaz világossága, örök öröme, a beteljesült és tökéletes boldogság.

Ezt kérem Tőled, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki Veled és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Rövid ima szentáldozás után

Legédesebb Jézus, legyen a te legszentségesebb Tested és Véred lelkem édessége és íze, üdvösség és szentség minden kísértésben, öröm és béke minden nehézségben, világosság és erő szavaimban és tettemben, halálomban pedig legfőbb menedékem.

IMG_5561