Árpád-házi Szent Margit ünnepére készülünk

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten,……………..Irgalmazz
nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szentséges Szűz Mária,………….Könyörögj
érettünk!
Árpád-házi Szűz Szent Margit,….Könyörögj
érettünk!

Akit senki és semmi el nem vont Isten szere-
tetétől,

Aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítél-
tél,

Aki elsőként igyekeztél teljesíteni
elöljáróid parancsát,
Aki Krisztus szegénységét akartad utánozni,
Aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal
mindig hű maradtál,
Aki tudatosan kerested az utolsó helyet,
Aki az alázatos Jézus követője voltál,

Aki a betegek ápolásában nem kímélted ma-
gadat,

Aki mások szolgálatát mindennél előbbre he-
lyezted,

Akit az Eukarisztikus Jézus éltetett,

Akit Krisztus szenvedése könnyekig megha-
tott,

Aki közösségedben és családodban segítettél
békét teremteni,
Aki megvigasztaltad a szomorkodókat
és a gyászolókat,
Aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről
és a nélkülözőkről,

Aki a keresztények bűneiért vezekelve en-
geszteltél,

Aki imádságban virrasztva imádtad az Urat,
Aki a szűzi tisztaság példája vagy,

Aki a betegekkel és szenvedőkkel együttérez-
tél,

Az Anyaszentegyház igazi leánya,
Aki a rendi szabályok megtartásában
mindenkit megelőztél,

Aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel
nővéreid épülésére voltál,
A Szűzanya buzgó tisztelője,

Aki csodáiddal halálod után is sokakon segí-
tettél,

Kongregációnk védőszentje,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

V. Árpád-házi Szent Margit, könyörögj éret-
tünk,

F. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk.

Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, Árpád-
házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta

egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek

érdemével. Engedd, kérünk, hogy könyörgé-
sére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerez-
zük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk Jézus

Krisztus. F. Ámen.