Rendházak

Budakeszi
Kőszeg
Hódmezővásárhely
Szombathely

Domonkos Rendházak

Minden nővér, miután fogadalmat tesz, egy konkrét közösségnek lesz a tagja, oda kap ún. asszignációt aza általános főnöknőtől. Kongregációnknak jelenleg négy háza van, ezekből három ún. konvent, azaz teljes jogú ház, amelyekben legalább hat örökfogadalmas nővér él. A negyedik házunk rendház, kisebb létszámú, itt jelenleg négy örökfogadalmas nővér él.
A domonkos közösségi élet, apostoli feladataink, a liturgia méltó végzése megkívánja, hogy rendházaink legalább négy fővel működjenek.
Házaink egy-egy domonkos szentről vannak elnevezve, ők az adott ház védőszentjei is.
A konventek örökfogadalmas nővérei alkotják az ún. házi káptalant (az a testület, amely a helyi közösség ügyeiben illetékes). A házi káptalan választja a perjelnőt, aki a közösséget vezeti. A Kongregáció egészét az általános főnöknő vezeti, őt a hatévente ülésező Általános Választó Káptalan választja.

Budakeszi – Sienai Szent Katalin Konvent

A budakeszi egyházközség meghívására, 1998-ban költöztünk Budakeszire. 2021-ben itt épült fel az új rendházunk, amely jelenleg az általános főnöknő székhelye, és itt van a noviciátus is. Itt élnek a már fogadalmas, de még képzésben lévő fiatal nővérek is, akik főiskolai, egyetemi tanulmányaik mellett tanítanak iskolában, óvodában is. Sokféle módon veszünk részt az egyházközségben folyó apostoli munkákban: katekézis, óvodai-iskolai hitoktatás, szentségekre felkészítés, ifjúsági- és felnőttcsoportokkal való foglalkozás, szentségi házassági előkészítő, valamint több nővér tanít a Sapientia Főiskolán.

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 192/B
Perjelnő: Magyar Marietta Mirjam
Email: mirjam.magyar@domonkosnoverek.hu

Kakucs Adél Petra – általános főnöknő
Védőszentem Szent Péter apostol. Sokat jelent számomra az ő Jézussal való kapcsolata: jó néhányszor nem érti mesterét, ellene mond neki, sőt meg is tagadja. De meghívása után életének egyetlen értelme mégis mindvégig Jézus. És csak annyit mondott: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.” Jn 21,17
Deák Viktória Hedvig – vikária
Védőszentem Sziléziai Szent Hedvig (1174-1243). Furcsa lehet, hogy elsősorban nevének jelentése fogott meg: harc, harcoló – de ez mindig arra emlékeztet, hogy a szerzetesi hivatás állandó harc, küzdelem, leginkább saját magammal. Szent Hedvig életének „teljes” mivoltát is vonzónak láttam, – hiszen ő először családanya volt és aztán lépett ciszterci kolostorba, hogy teljesen az Úrnak szentelje az életét, – és úgy érzem, hogy a szerzetesi életben valahogyan teljes, mind a két szakaszt egyesíti.
Magyar Marietta Mirjam – Perjelnő

Védőszentem a Domonkos Rend egyik fővédőszentje, az evangéliumi Mária Magdolna – héberül Mirjam. Ő az apostola apostolorum, az első tanú, aki Jézus feltámadásának örömhírét megviszi a tanítványoknak. Az Úr néven szólítja őt (Jn 20,16), s ez a személyes megszólítás megnyitja Mária szemét és szívét: felismeri Mesterét, az Élőt, leborul előtte, eltelik örömmel, s egyben küldetést is kap tőle. Ezt a hívást, rátalálást, belső egységet tapasztaltam meg a szerzetesi hivatás kegyelmében, ezért kértem a Mirjam nevet, amely máig mindig Jézus mélyen személyes megszólítását jelzi számomra.

Kortis Mónika Zsófia – Perjelnő-helyettes
A bölcsesség életet lehel fiaiba, oltalmába fogadja azokat, akik keresik, s előttük jár az igazság útján. (Sir 4,12) A Zsófia (Sophia) név jelentése: bölcsesség. Szerzetesi létemmel, odaadottságommal szeretnék egyre inkább közel kerülni Hozzá, aki az „Örök Bölcsesség”, és az istenkeresés során kapott ajándékokat másokkal is megosztani. Mindebben fontos példakép számomra Mária, a „Bölcsesség Széke”.
Tódor Katalin
Egy napon a Bibliát olvasva, így szólt hozzám az Úr: „ Legyetek tökéletesek, amint Mennyei Atyátok tökéletes” Mt 5,48. Máskor pedig: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot” Mk 16,15. Ez a két Szó lángra gyújtotta a szívemben a szerelmet Isten iránt, hivatásommá lett. De: Mit kezdjek vele? Keresésemben találtam rá Sziénai Szent Katalinra. Az a nagy tűz, amely őbenne égett, és a szívemben lángoló kicsi tűz, találkoztak. Így lett Ő védőszentem és tanítóm. Mire is tanított engem? Elmerülni a végtelen tenger hullámaiban, és felemelkedve a vízből, hirdetni minden teremtménynek az Örök Szeretet titkát. Szemlélni az Örök Igét, és megismertetni másokkal az üdvösséget. Megismerni Istent, hogy ki Ő, és megismerni önmagunkat, hogy kik vagyunk mi, – ez a boldogság.
Héjja Anna Margit

Igazgyöngy a kagyló bensejében születik meg. Szent Margit élete a
szívében megélt Isten- és emberszeretetben teljesedett be.
Az önátadás századokon átívelő, ma is megélhető.

Prohászka Margit Jolánta

Szerzetesi nevemet nem én választottam, úgy kaptam, mondván, a keresztségben Árpád-házi Szent Margit lett a védőszentem, maradjunk a „családban” – mivel Boldog Jolán Szent Margit testvére volt. Lelkem mélyén mindig Margit volt a példaképem, hozzá húzott a szívem (még most is), Boldog Jolán talán megbocsátja ezt nekem… Domonkos hivatásomat több mint 30 éven át kórházban, betegek mellett gyakoroltam, amit nagyon szerettem, mivel alkalmat adott, hogy ne csupán testük gyógyulásával, hanem lelkük üdvével is törődhessek. Sok viharnak, sok ellenséges erőnek voltam kitéve, de Isten mindezeken átsegített és megőrzött hűségben, az Ő derűjét adva szívembe.

Kristóf Márta Martina

A védőszentem Porres Szent Márton. Amikor a beöltözéskor megkaptam a rendi nevemet, akkor ápolónőként dolgoztam. Szent Márton is betegápoló volt, így jó példaképet kaptam, akit követhettem a betegek áldozatos szeretetében és segítésében. Az ő alázata és imádságos lelkülete áll előttem példaként.  

Kőszegi Mónika Janka

A keresztségben a Mónika nevet kaptam, a rendben Janka lett a nevem. Szent Mónika fia Szent Ágoston, Aza Boldog Janka fia, pedig Szent Domonkos. Mindketten az egyház nagy szentjei. Ezért a mi Urunk Jézus Krisztus egyházáért ajánlom fel egész életemet, a dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért és az összes  lelkekért a világ végezetéig.

Mesterházi Mária Emilia

Bicchieri Boldog Eemilia (1238-1314, Vercelli), olasz domonkos nővér, a szenvedő és az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus buzgó tisztelője volt, aki közösségét mindig alázattal vezette és szolgálta.

Rauscher Alice Dóra

A Dóra név ajándékot jelent – Teodóra = Isten ajándéka. 

A szerzetesi hivatás Isten ingyenes és meg nem érdemelt ajándéka számomra. Elfogadása által én is ajándékká szeretnék válni azok számára, akik talán az én közreműködésemmel is felfedezhetik, megérthetik, megérezhetik, hogy van Isten, aki szeret minket és hazavár.

Baritz Sarolta Laura

Védőszentem: Cordovai Szent Laura 9. századi vértanú, muzulmánok ölték meg. Ünnepe: október 19.
A név jelentése: babérkoszorú (babérfa) dicsőség, győzelem; a Laurentius (Lőrinc) névből származik.
Számomra a jelentése: Jézus a Végső Célhoz vezet, Vele futom végig a pályát, s a végén Ő teszi majd a fejemre a babérkoszorút. „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé” (2Kor 12, 9).

Farkas Éva Imelda

Boldog Imelda Lambertini a védőszentem, és én választottam az ő nevét. Nem nagy, ismert szent, de nekem nagyon kedves. Az Oltáriszentség iránti lángoló szeretet és vágy jellemezte rövid kis életét. Azért kértem az ő nevét, mert engem is a Szentségi Jézus vonzott mindig, és tart meg most is, hiszen Ő az Élet Kenyere.   

Mátray Lelle Mária
Szent Mária Magdolna Megtapasztalni Jézus szabadító, gyógyító és irgalmas szeretetét – Ragaszkodni Hozzá, és követni Őt, ahová csak megy – Hűségben Vele lenni és kitartani Mellette a kereszt alatt is – A Feltámadottal való találkozás örömével hirdetni, hogy él az Úr. Mindezeket jelenti és mindezekben példa számomra Szent Mária Magdolna személye, akinek az az ajándék jutott osztályrészül, hogy húsvét hajnalán elsőként találkozhatott a feltámadt Jézus Krisztussal.
Schnider Anikó Angelika
„Az angyalok a Szentírás ó- és s újszövetségi könyveiben egyfajta közvetítő szerepben tűnnek fel Isten és ember között. Szüntelenül szemlélik Istent és dicsőségét, ugyanakkor készek arra, hogy az Úr elküldje őket Igéjének hírnökeiként. Van ebben valami közös domonkos hivatásunkkal: „Contemplare et contemplata aliis tradere” – Szemlélődni és a szemlélt dolgokat másoknak továbbadni. Mindenek előtt az Úrral kell lennünk, s szüntelenül szemlélnünk kell Jézus arcát, hogy egyre inkább megismerjük Őt, és megerősödjünk szeretetében. Apostolkodásunk, prédikációnk során pedig a Vele való kapcsolat örömét és Igazságának igéit oszthatjuk meg… „a Jó továbbadja önmagát”, s olykor bennünk fakaszt forrást mások számára.”
Hernády Eszter Krisztina

Hiszem, hogy minden ember számára a neve meghívást jelent egy személyes, egyedülálló útra Istentől, Isten felé. A Krisztina név jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény nő. Szeretném, ha életemben megvalósulhatna ez a mély odatartozás, melyre Jézus a saját nevével szólít engem és Édesanyját állítja mellém példaképül és oltalmazóul.

Kiss-Albert Ágnes Márta

Szent Márta nagyon szerette Jézust, és amikor Jézus megmondta neki, hogy Mária a jobbik részt választotta azzal, hogy Őt hallgatta, akkor szerintem Márta elgondolkodott és úgy szolgált Jézusnak, hogy teljes szívvel figyelt rá. Ezért tudott hozzá olyan bizalommal szólni, amikor a testvére, Lázár meghalt, és Jézus megérkezett hozzájuk Betániába. Márta mondja el Jézus hívását Máriának: A Mester itt van és hív téged.

Nagy Éva Benedikta
„Csak az igazságban ragyog fel a szeretet, és válhat hitelesen megélhetővé. Az igazság az a fény, amely értelmet és értéket ad a szeretetnek.” (XVI. Benedek: Caritas in veritate) A Benedikta nevet XVI. Benedek pápa iránti tiszteletből kértem. Több más mellett megragadott teológusi nagysága, alázata, és az a figyelmeztetése, hogy sok munkánk közepette is őrizzük meg az igazi, mély látást – Istennel kapcsolatban is. Védőszentem a Szűzanya, akinek anyai pártfogása egész életemben kísér, és akitől elsősorban az Isten akarata iránti készséges engedelmességet szeretném megtanulni. Névnapom Magyarok Nagyasszonya főünnepén van, mellyel hazám iránti szeretetemet, ragaszkodásomat szeretném kifejezni. A név és a védőszent választása megmutatja, hogy mit tartok igazán fontosnak.
Neveda Orsolya Bernadett

Soubirous Szent Bernadette, a lourdes-i látnok gyermekkoromtól kezdve nagyon közel áll hozzám. Leginkább, Jézusra és Máriára való mély ráhagyatkozása érintett meg. A Szent Szűz megjelenései miatt őt ért támadások, vagy felmagasztalások ellenére is Isten végtelenül szeretett, egyszerű, tiszta gyermeke maradt. Sosem önmagát nézte, hanem mindig Istenre szegezte a tekintetét.

Hadházi Beáta Jácinta
Védőszentem Lengyelországi Szent Jácint (1185 k. – 1257), lengyel domonkos, Szent Domonkos kortársa, akit maga Szent Domonkos öltöztetett be. A nevemet nem én választottam, hanem kaptam, ezért különösen kedves számomra, mert úgy tekintek rá, mint Isten és a közösség ajándékára. Szent Jácint nagyon fontos számomra az Oltáriszentség és a Boldogságos Szűz Mária iránti szeretete miatt. A jácint szó jelentése is mindig magával ragad: mind a virág, mind a drágakő az istenszeretet ragyogó szépségére emlékeztetnek. Végül nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy Kongregációnk első nővéreinek egyike szintén a Jácinta nevet viselte.
Kovács Viola Johanna

Szent János apostol számára annyira fontos volt a tény, hogy Jézus szerette  (nem jobban, mint mást, hanem egyáltalán szerette), hogy ezzel határozza meg magát az evangéliumában. Ezen kívül az ő állandó, de csendes jelenléte, ahogyan átengedi a szót legtöbbször másnak, de a kezdetektől a keresztig ott van, és annyira kincsként őrzi a szívében minden Jézussal töltött pillanatukat, hogy ő lesz az első, aki a feltámadás után Tibériás tavánál felismeri Őt a csodálatos halfogásból – ezek mind olyan tulajdonságai, amikben remélem egyszer én is hasonlíthatok rá.

Sánta Anita Izabella
,,Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr ígért neki!” – ujjong fel Erzsébet Mária látogatásakor. A Szentlélek által megajándékozott ember reménye fogalmazódik meg ezekben a szavakban. Olyan remény, amelyből örömteli élet fakad egyetlen ok miatt, ami nem más mint Isten ígérete. Az Erzsébet név jelentésében ugyanez fejeződik ki: Isten megesküdött. Az Úristen életet ajándékozó reményét és ígéretét szeretném szüntelen keresni, fürkészni és másokkal is megosztani.

Kőszeg – Szászországi Boldog Jordán Konvent

Kőszeg belvárosában a Várkör 34-ben található az Árpád-házi Szent Margit Iskola, amit 153 éve 1868-ban alapítottak nővéreink. 1994-ben újra indulhatott iskolánk, ami 2006-ban óvodával és 2014-ben gimnáziummal és kollégiummal bővült. A nővérek az iskolától nem messze egy családi házból kialakított rendházban élnek, jelenleg 12-en. Mindannyian az iskolában tanítanak, hittant ill. világi tárgyakat. Többen osztályfőnökök alsó és felső tagozatban, valamint a gimnáziumban. A mindennapi iskolai nevelésen és oktatáson kívül szentségekre készítik fel a gyerekeket és a fiatalokat (elsőáldozás, bérmálás), ifjúsági csoportokkal és házas közösséggel is foglalkoznak. A gimnazisták részére kollégiumot működtetnek, ahol nevelőtanárként is jelen vannak a fiatalok között. Részt vesznek a templomi liturgikus zenei szolgálatokban is. Diákjaik részére nagy népszerűségnek örvendő táborokat és zarándoklatokat szerveznek, valamint lelki napokat tartanak diákjaik és civil tanáraik részére, akikkel együttműködnek a tanításban és a nevelésben is.

Perjelnő: Siffer Nóra Teréz
Email: terez.siffer@domonkosnoverek.hu

Siffer Nóra Teréz – perjelnő

Lisieux-i Szent Teréz lett a segítőm, példaképem, nővérem, mert rá van szükségem.  Egyszerűség, üdeség, mélység, fájdalom és humor egyszerre van jelen benne.
KICSI, aki elég őszinte és alázatos, hogy bevallja kicsinységét és ne önmagában tetszelegjék, gyermekként fogadja Isten Országát, aki előtt az Atya feltárja Országa titkait, aki hűségre törekszik a kicsiben, de bizalmát Istenbe veti, a sötétben is hisz az Ő szeretetében, szeret.
„Annak van tiszta szíve, […] akinek az egyetlen törekvése, hogy Isten életére odafigyeljen, és aki képes minden nyomorúsága közepette Isten örök ártatlanságában és örömében fürdeni, aranylóan, mint a porszem a napsugárban.” Eloi Leclerc

Nagy Szilvia Andrea – perjelnő-helyettes

Szent András nem játszik „főszerepet” az evangéliumokban, csak néhány rövid mondat emlékezik meg róla. Alakját a János-evangélium nagyon találóan mutatja be egyetlen mondattal:  És elvitte Jézushoz“ (Jn 1,42). Ebben benne vannak személyiségének azon vonásai, ami miatt különösen is közel áll hozzám az ő személye. Ő, aki miután Keresztelő Szent János tanítványaként rátalált Jézusra, testvérét is elvezeti Hozzá. Ezért András számomra mint az Igazság keresője és továbbadója, és a rejtekben szolgáló szeretet képviselője jelenik meg.

Cserháti Ildikó Alberta
„Ha Isten titka érdekel, akkor a legszegényebb embert kérdezd, aki örömmel szegény, Isten iránti szeretetből. Ez többet tud Isten titkáról, mint a föld összes tudósai.” Nagy Szent Albert a XIII. század egyik legnagyobb természettudósa és teológusa volt. Különleges szeretettel volt az élet iránt és hűségesen kereste Isten igazságát a filozófián és a teológián keresztül is. A természet csodáira való nagy nyitottság és Isten akaratának keresése, mely életéből kiolvasható, indított felé és így választottam őt rendi védőszentemnek. „Uram, én azt szeretném, ha szeretett akaratod szerint ember lehetnék.”
Kubányi Annamária Renáta

Renáta nővérnek hívnak. Ennek a névnek az a jelentése, hogy ÚJJÁSZÜLETETT. Amikor beléptem a közösségbe, úgy éreztem, hogy ez egy újjászületés volt számomra. Most már tudom, hogy ez az újjászületés nemcsak egyszeri dolog volt az életemben azzal, hogy szerzetes lettem, hanem napról napra újjá kell születnem.

„Mária tette, hogy Tiéd lettem.
Örök szándékod teljesítettem.
Meghalván Benned újraszülettem.
Te bennem élsz, Te bennem élsz.”

Póczos Beáta Dominika

Rendünk alapítója, Szent Domonkos személye több okból fontos számomra. Egyrészt az az odaadottság és bizalom, ahogy felismerte és rábízta magát és minden tettét Isten akaratára, – akár akkor, amikor eladta könyveit, hogy segítsen a betegeken, akár akkor, amikor a Rendet alapította vagy amikor prédikálni küldte a testvéreket. Másrészt az a szent tűz, ami a szívében égett az Isten iránt, ahogy prédikált róla, ahogy imádkozott hozzá; és ebből fakadt az a szeretet, amit a testvérek és minden ember felé megélt: ahogy éjszaka körbejárt és betakarta a testvéreket, ahogy könyörgött Istenhez a bűnösökért, és senkivel szemben nem volt elutasító. A következő generális, Szászországi Boldog Jordán így ír róla a Libellusban: „Szeretetének tág ölelésébe minden embert befogadott és mivel mindenkit szeretett, őt is mindenki szerette.”

Dobos Ildikó Mária Veronika

Mária Veronika. A Veronika név jelentése: vera icona, igazi arc, Krisztus valós arca. A Mária név pedig számomra a lelki anyaságot jelenti. Ez a kettő összekapcsolódik, és egy életre szóló kihívás, mely egyben meghívás is a krisztusi és a máriás életre.

Egyed Bernadett Rita

Árpád-házi Szent Margit után kaptam rendi nevemet – Margaritából a Rita nevet, aminek a jelentése: gyöngy. Szent Margit teljesen átadta magát Istennek, minden porcikáját áthatotta Krisztus és Szűz Mária tisztelete, szeretete. Mindezekben én is szeretném őt követni. 

Terjék Tünde Eszter
Védőszentem az ószövetségi Eszter könyvéből ismert perzsa királyné. Azért kértem ezt a nevet, mert nagyon erős vágyat éreztem az engesztelésre, és Eszter példáját, aki közbenjárt a zsidó népért, nagyon közel éreztem magamhoz. Emellett a név jelentése is fontos szerepet tölt be az életemben: egyrészt csillagot jelent, ami mindig emlékeztet Szent Domonkosra, akit gyakran ábrázolnak csillaggal a homlokán. Másrészt, a jelentése lehet „rejtett” is, ami pedig arra vezet, hogy sosem feledkezzek el arról, hogy az Úr örökre a szívébe rejtett engem.
Tóth Evelin Zita

Zita nővér vagyok, s a Rendben védőszentemül Lisieux-i Szent Terézt választottam (a spanyol Teresita kicsinyítő képzős névből jött számomra a Zita név).
Én azt szeretem Terézben, hogy volt olyan bátor, hogy kicsi legyen, gyermek legyen, hogy a szó legszebb értelmében senki legyen. Nem akart mindenáron valakinek látszani, egyedül az Úrnak való tetszés foglalkoztatta. S bátor volt abban is, hogy a mindent akarja, a mindent válassza, s attól sem riadt vissza, hogy arra vágyjon, hogy Ő az Egyház szívében szeretet legyen. Ez az emberi kicsinység és lelki nagyság nagyon vonz Őbenne, ezért is választottam Őt barátomnak, kísérőmnek, szentemnek.

Hódmezővásárhely – Rózsafüzér Királynéja Konvent

A konventbe, melyet elősz9r 1903-ban alapítottak, majd 1950-ben feloszlattak, 2005-ben alapították újra. Jelenleg 8 nővér él itt, és évente a másodéves novíciák is itt töltik probációjuk néhány hónapját. A nővérek főbb apostoli szolgálatai:
A Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolájában 3 nővér tanít hittant, etikát,és szaktárgyakat. Az egyik nővér az iskola lelki igazgató helyettese. A Domonkos Nővérek Mária Valéria Keresztény Óvodájában 2 nővér tanít hittant az óvoda dolgozóinak és az óvodásoknak. Egyikük az óvoda intézményi megbízottja. A város római katolikus plébániáin pasztorációs munkát végez 3 nővér. Ez felnőtt csoportok (jelenleg 6 csoport) vezetését, lelki kísérést, lelkinapok és – gyakorlatok vezetését, gyermekek és felnőttek hitoktatását, szentségekre való felkészítését, plébániai lelki programok szervezését és vezetését jelenti. Ezek a programok általában a nővérek rendházában zajlanak.

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 4.
Perjelnő: Héjja Beatrix Lujza
email: lujza.hejja@domonkosnoverek.hu

Héjja Beatrix Lujza – perjelnő 

„…egészen megdöbbenek, ha elmélkedem Isten jóságáról, hiszen az olyan, mint egy végtelen mély, parttalan tenger” – írja  Gonzága Szent Alajos édesanyjának. Isten szeretetének megtapasztalása bűnbánatra indította őt. Ebben a lelkületben példaadó számomra.

Majoros Mária Ármella

Boldog Ármella egyszerű, szerény portás volt egy francia zárdában a XVII. században. Mindenkinek segített, sokat imádkozott a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, hogy megmentse őket. Az ő tiszta Isten- és emberszeretete, lélekmentési vágya vonzott követésére és nevének választására.

Nagy Mária Diána

Andalói Boldog Diána: XIII. sz-ban élő, olasz domonkos rendi apáca volt. Életének jellemző vonásai: a megalkuvást nem tűrő bátorság, rendíthetetlen akarat (Isten szándéka szerinti jóban), kitartás és tisztaszívűség. A beöltözéskor kapott szerzetesi név új életformát, a Krisztus melletti végleges elköteleződést és küldetést jelentett, amit továbbra is tudatosan igyekszem megélni a mindennapi személyes és közösségi imában, apostoli munkámban és minden más szolgálatban. Ebben Boldog Diána jelleme, élete ma is példaértékű számomra.

Mázás Orsolya Marianna

A Marianna megszólítás egy összetett név, Mária nevének egyik változata. Elsősorban a Szűz Anyát juttatja eszembe, aki különösen abban példaképem, hogy az Ő életében teljesen megvalósult az Úristen vele kapcsolatos terve. A második névnek, az Annának elsősorban a jelentése (kegyelem) fontos számomra. Ez biztatást ad nekem, hogy az Úrtól kapott segítség elfogadása által az én életem is kedves lehet Isten és az emberek szemében. Így szeretném Máriát, a Kisboldogasszonyt követni.

Tóth Krisztina Veronika

Védőszentem: a keresztút VI. állomásának Veronikája. Talán csak egy legenda. A segíteni vágyók képzeletében megszületett bátor asszony, akinek egyetlen, életre szóló és soha véget nem érő Találkozás adott nevet.

„Neved azok közt született, akik megpillantották
az ösvényt, amerre futottál, amerre utat törtél magadnak.
Mindenkivel, aki az Elítélthez sietett. Vajon hamar
átvergődtél, vagy kezdettől furakodtál oda hozzá?
Mióta? – mondd, Veronika.
Neved abban a pillanatban született,
amikor szíved képmássá vált:
az igazság képmásává.
Neved azzal a pillanattal együtt született” (Szent II. János Pál pápa A név c. verséből)

Szabó Kármen Ráhel

A Szentírásban, a Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Jákob 2×7, azaz tizennégy évig szolgált Ráhelért. Számomra ez az Isten irántunk, irántam való mélységes, meg nem szűnő, hűséges szeretetét fejezi ki.

Szombathely - Jézus Szíve Rendház

Szombathelyi házunk, amelyet 1905-ben alapítottak, majd 1950-ben, a szétszóratás idején bezártak, a megyeszékhely és az egyházmegye szívében helyezkedik el, közel a Székesegyházhoz. 2015 nyarán jöttünk vissza a városba dr. Veres András püspök atya meghívására. Jelenleg 4 nővér él ebben a közösségben. A rendi karizmánknak megfelelően hitre neveléssel foglalkozunk, melyet elsősorban a Hittudományi Főiskolán, a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumban, ill. az egyházi óvodában folytatunk. Emellett a katekumenátusban, ill. ifjúsági- és felnőtt hittan alkalmakon, továbbá egyéni beszélgetésekben törekszünk a szemlélt igazságot átadni.

Cím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 4.
Házfőnöknő: Sándor Katalin Filoména
email: filomena.sandor@domonkosnoverek.hu

Sándor Katalin Filoména – házfőnöknő

Nagyon sokat számít nekem a rendben kért és kapott új nevem. A Filoména (görög eredetű) név „szeretett lény”-t jelent. Mikor rátaláltam erre a jelentésre, azt mondtam: igen, ez akarok lenni! Tükrözni azt, hogy Istentől és emberektől szeretett lény vagyok! Ez a Szeretet az, amire rátaláltam, ami hiszem, hogy létbe hívott, tapasztalom, hogy a létben tart, és újabb szeretet megélésére hív. Ezt a Szeretetet, vagyis Istent szeretném hirdetni egész lényemmel!

Petres Erika Lúcia

Védőszent: Narni Boldog Lúcia OP (1476-1544), szűz és misztikus. Az egyház által hitelesnek elismert női stigmatizált: 20 éves korától haláláig Krisztus iránti szeretetből viselte Krisztus sebeit, a fájdalmat és az értük kapott megaláztatást.
LÚCIA = fényes, ragyogó (a latin lux, lucis szóból)
1Jn 1,5: “Az Isten világosság (fény).”
Ez a név számomra az Istenhez tartozásom jele, és a hozzá való hasonulásra szóló meghívás, hogy Ő ragyoghasson át rajtam és az Ő fényét közvetítsem. Ezért egyben küldetés is: hirdetni Őt, aki lefoglalta magának a szívemet, tükrözni Krisztust, a világ világosságát, ahogyan Keresztelő Jánosról mondja az Evangélium: “nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról” (Jn 1,8).

Pigler Mónika Mira
Nevemet Máriáról a Béke Királynőjéről kaptam (horvátul: Kraljica Mira), de egyúttal Mária héber nevét is tartalmazza (Mirjam), illetve a holttestek balzsamozására használt „mirha” szó jelentése is el van benne rejtve. Jézus születése után a három bölcs egyike mirhát hozott ajándékba az Újszülöttnek, ezzel tisztelte meg Jézus halandó emberségét előre jelezve áldozatvállalását. Nevemnek e gazdag jelentései szerzetesi identitásomat mélyítik, pontosítják és személyre szabott küldetést, feladatot adnak a mindennapi életemben. Küldetést a külső és belső béke elősegítésére, szolgálatára önmagamban és környezetemben, Máriával azonosulva megélni női hivatásomat Istennek való mind teljesebb engedelmességben, befogadásban, önátadásban, és egyesülni Krisztussal az áldozatbemutatásban. Küldetés, melynek – sajnos, emberi gyengeségeim, ellenállásom miatti töredékes – megvalósulása Isten kegyelme, csodája bennem (innen a negyedik jelentés: „miraculum”: csoda) E csoda, Isten munkájának megtapasztalása életemben tesz igazán, mélyen boldoggá.
Melega Gabriella Anna

Szent Anna Szűz Mária édesanyja, az Úr Jézus Krisztus nagyanyja volt. Nevének jelentése­: „kegyelemmel áldott”. Anna állhatatos volt a hitben, szilárd a reményben, Isten- és felebaráti szeretettől lángolt. Élete keserűségeit és szomorúságait béketűrően és nagy alázattal viselte. Az isteni segítség láttán viszont teljes lelkéből tudott hálát adni. Éjjel és nappal az Úr törvénye fölött elmélkedett. Ahogyan azt Szent Anna is tette, szeretném én is életpéldáját követni és kiesdeni isteni unokájától mindazon kegyelmet és irgalmat, melyre másoknak és nekem leginkább szükségünk van.