Intézmények

Kőszeg

Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

A Domonkos Nővérek fenntartásában működő legrégebbi intézmény a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. A Vas megyei kisvárosban a Kongregáció alapításának évében – 1868-ban – nyílt első iskola megszenvedte a történelem viharait, de ma is működik és fejlődik. A több mint százéves falak között közel 600 növendék kap minőségi oktatást és keresztény erkölcsi alapokon nyugvó nevelést az intézményben szolgáló nővérektől és a velük együttműködésben dolgozó civil tantestülettől.

Óvoda

Az általános iskola 2006-ban bővült óvodával, amely 2011-ben költözhetett az iskola mellé egy tágas, háromcsoportos épületbe, melyhez tornaszoba, nagy játszótér és csoportonként egy-egy terasz is tartozik. Minden csoportban két óvónő és egy dajka gondoskodik a gyerekek keresztény alapokon álló neveléséről, melyben fontos szerepet játszik a napi áhítat, a keresztény ünnepkör megismerése és nagycsoportban a felekezeti hovatartozásnak megfelelő hitoktatás. Kiemelt figyelmet fordítanak a magyar népi kultúra megismertetésére és megszerettetésére is.

Általános iskola

Az 1994-ben újraindított általános iskola az évek során komoly tekintélyre tett szert Kőszeg városában: a tantestület összetartása, a tanulmányi eredmények és a diákok neveltségi szintje mind azt mutatják, hogy az intézményben folyó munka méltó folytatása az alapító nővérek elképzelésének.
Jelenleg 400 általános iskolás növendéket oktatnak a nyolc évfolyamon. Hittant heti két órában tanulnak, ki-ki felekezetének megfelelő hitoktató csoportjában. A testnevelés órák a 2019-ben elkészült korszerű, tágas tornateremben vagy a szabadban lévő sportpályán zajlanak. Idegen nyelvet (németet, angolt) csoportbontásban, ötödik évfolyamtól emelt szinten tanulnak a diákok. A biológia, fizika és informatika tantárgyakhoz jól felszerelt szaktantermek állnak rendelkezésre. Az iskolában énekkar, triatlon szakkör és diákszínpad is működik.
Minden osztályfőnök számára fontos, hogy a rá bízott gyerekekből igazi közösséget kovácsoljon. Ezt szolgálják a kirándulások, vidám osztályprogramok és az iskola által kiosztott feladatok – például egy-egy műsor, megemlékezés – megszervezése.
A szabadidő értékes eltöltésére kiváló helyszínt biztosít az iskola könyvtára vagy a hatalmas udvar.

Gimnázium

2014-ben indult az első gimnáziumi osztály és a kollégium – akkor még csak egy „maroknyi” diákkal. Mára közel 100 fiatal mondhatja el magáról, hogy „árpádházis” gimnazista.
A gimnázium elindításának elsődleges oka az volt, hogy a nővérek szerettek volna az általános iskolából kikerülő növendékeiknek olyan közeget biztosítani a tanuláshoz, ahol megőrizhetik és tovább erősíthetik a nyolc év alatt kiépített keresztény alapokat, ahol barátságos légkörben, személyes odafigyelésben részesülve válhatnak felelősségteljes keresztény fiatalokká.
A gimnáziumi oktatás során komoly segítséget kapnak a diákok a nyelvvizsgára való felkészülésben, emellett minden tárgyból alapos tudásra tehetnek szert a sikeres továbbtanulás érdekében. Kipróbálhatják magukat a színjátszó szakkörben, belekóstolhatnak a keresztény komoly- és könnyűzene világába is. A vidékről érkező növendékek családias legkörű kollégiumban kaphatnak szállást.
A négy gimnáziumi évet követően a fiatalok nem csak sikeres érettségivel, hanem rengeteg közösségi élménnyel és érett hittel is gazdagodva indulhatnak az egyetemista élet kihívásai felé.

Elérhetőségek

Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Fenntartó: Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek
Intézményvezető: Kakucs Adél Petra OP, Weigl Marietta (igazgatóhelyettes)
Cím: 9730 Kőszeg, Várkör 34.
Telefon: 94/563-381
E-mail: info@arpadhazi.hu
Web: arpadhazi.hu

Galéria

Hódmezővásárhely

Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája

Kongregációnknak már 1903-tól voltak intézményei Hódmezővásárhelyen. Egészen 1948-ig működtettünk elemi, általános és polgári iskolát, sőt, 1941-től háztartási és gazdasági szaktanfolyamot, majd mezőgazdasági középiskolát indítottunk, amelynek saját gazdasága volt. Néhány évig kereskedelmi és ipari tanfolyamokat vezettünk, de nővéreink aktívan részt vettek a nőnevelésben is, amelyhez bentlakásos kollégiumot biztosítottak. 1948-ban a kommunisták által végbevitt államosítás miatt mindezek megszűntek, a szerzetesrendeket pedig, köztük a domonkos rendet is, hamarosan feloszlatták.

A Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 2020. szeptember 1-től került a Kongregáció fenntartásába. A hódmezővásárhelyi iskola céljai és feladatai között szerepel, hogy Kodály Zoltán értékrendjére alapozva emelt szintű művészeti nevelést és oktatást nyújtson a diákoknak. Katolikus iskolaként segítjük tanítványainkat, hogy keresztény értékekre építve művelt, a szépre és a jóra fogékony személyiségekké, Istent és az embertársakat szerető, alkotásra és boldogságra képes, közösségi emberekké váljanak. Az iskola pedagógiai programját meghatározó zenei oktatás és a felmenő rendszerben mélyülő hitéleti nevelés összefonódnak, átszövik a mindennapokat. Bízunk benne, hogy mindez a diákok lelkébe ivódva formálja gondolkodásukat és tovább mélyíti érzéseiket. 

Elérhetőségek

Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája
Fenntartó: Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja
Intézményvezetők: Dr. Magyar Andrea (igazgató), Mázás Orsolya Marianna OP, Rostás Istvánné, Tóth Tibor (igazgatóhelyettesek)
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.
Telefon: +36 62 241 381; +36 20 372 3297
E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hu
Web: lisztferenc.hu

Mária Valéria Keresztény Óvoda

A hétcsoportos, 175 gyermek számára keresztény szellemű nevelést biztosító óvoda Hódmezővásárhely belvárosában, csendes, de jól megközelíthető utcában, tágas udvarral és kerttel, a gyermekek számára ideális környezetben működik. Az intézményben a nevelői munkát tizenhét főből álló nevelőtestület és kilenc fős segítő munkatársi csapat hozzáértéssel és komoly tapasztalattal végzi a domonkos nővérek közreműködésével. A nővérek elsődleges feladata a hitoktatás, illetve a munkatársi kör hitbéli fejlődését is ők segítik.
Azok a szülők, akik szeretnék, hogy gyermekük az óvodás éveket követően is keresztény alapokon álló oktatásban, nevelésben részesüljön, a szintén a Domonkos Nővérek fenntartásában működő Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolába írathatják be őket.

Elérhetőségek

Mária Valéria Keresztény Óvoda
Fenntartó: Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja
Intézményvezető (vezető óvónő): Magyar Éva
Intézményi megbízott: Rauscher Dóra OP
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Virág u.2.
Telefon: +36 62 241 731
E-mail: vruovoda@invitel.hu