Jean-Pierre Torrell OP: A katolikus teológia

A „katolikus” jelző hallatán a magyar olvasó óhatatlanul a római katolikus teológiára fog gondolni. Mindez azonban nem ilyen egyszerű. Mielőtt jelentése egy felekezet megjelölésére korlátozódott volna, a „katolikus” szó a hit jellemzésére szolgált: katolikus hiten az „ortodox”, igaz hitet értették, szemben az eretnekek tévelygéseivel. Csupán a XI. században, a keleti és a nyugati Egyház szétválásakor […]

Basil Cole OP és Paul Conner OP : Teljes kereszténység – A megszentelt élet teológiája

Két domonkos szerzetes közös munkája ez a könyv, akik kurzusokat tartottak a megszentelt életről a megszentelt élet intézményeiben és az apostoli ” élet társaságaiban élő személyek számára. … Nyugaton sokak meggyőződése, hogy az evangéliumi tanácsok szerinti élet el fog tűnni, mivel a katolikus ifjúság egyre több lehetőséget fedezhet fel arra, hogy a világban laikusként hatékonyan […]

Jean-Pierre Torrell OP: Szent Tamás Summája

Előfordul, hogy egyes alkotások hírneve olykor szinte teljesen beárnyékolja a szerzőt, minden más művével együtt. Az egyik legkiválóbb példa erre a Summa theologiae. Kétségkívül tudjuk, hogy a középkorban élt Aquinói Szent Tamás írta, azt azonban már igen kevesen tudják, milyen ember is volt ő valójában, hogyan élt, és vajon mit írt még a Summán kívül. Egy szerző gondolatvilágának […]

Emery Gilles OP: A Szentháromság

Ez a könyv teológiai bevezetést kíván nyújtani a katolikus szentháromságtanba. Célja az, hogy megmutassa annak értelmét és igazságát, amit a szentháromságos Isten saját misztériumából kinyilatkoztatott számunkra. Ez a megközelítés könnyen hozzákapcsolható ahhoz, amit általában „dogmatikus teológiának” hívunk. Egy ilyen vállalkozás egyszerre merész és alázatos. A szentháromságtan a hit szemlélődő megértését keresi, vagyis azt a fényt, […]

Servais Th. Pinckaers OP: Séta az erények kertjében: Az erények védelmében, Erények és szenvedélyek

Az erény fogalma mára már megöregedett arca sápadt és ráncokkal borított. Vajon meg tudjuk még fiatalítani, vajon vissza tudjuk adni régi erejét? Az erény mintha csak a letűnt időkhöz tartozna. Pedig neki is megvolt a maga fénykora. Arisztotelész és Szent Ágoston nyomán Aquinói Szent Tamás úgy mutatta be a keresztény erkölcsi életet, mint az erkölcsi és […]

Az Igazság ragyogása a Kinyilatkoztatás szívében – Konferenciakötet

Kiadja a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2017. (Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2016. november 19-én rendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett szövegeit tartalmazza.) A domonkos rend 800 éve birtokában van egy olyan teológiai hagyománynak, amit az egyház mindig is különösen fontosnak ismert el. Az, ami ily hosszú időn át […]

Dom Jean-Charles Nault: A dél ördöge – Az akédia, korunk nyomasztó sötétsége

Kortársaink többsége semmit nem tud az akédiáról, s azt még kevesebben sejtik, hogy ez az, amit a hagyomány a híres „dél ördögeként” azonosított, s ettől retteg mindenki, aki a hírhedt „életközepi krízis” kellős közepén van. Ugyanakkor, bár az akédia kifejezés feledésbe merült, az általa jelölt jelenség nem tűnt el. Ha kicsit elmélyedünk a sivatag első […]

Baritz Sarolta Laura OP: Háromdimenziós gazdaság; Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában?

Az Olvasó egy időszerű és intellektuálisan meggyőző művet tart a kezében. A könyv közérthető empirikus kutatáson alapul, és bátor javaslatokat fogalmaz meg arról, mi lenne a teendő reduktív ökonomizmussal és mérgező nyereséghajhászással fertőzött korszakunkban. (…) A közgazdaságtan tanulmányozói, akik szeretnének végre kiszabadulni az „optimalizáló gazdasági szereplők” utópisztikus világából, és eljutni az igazi, többdimenziós emberek világába, […]

Az Oltáriszentség imádása

Imádásra vagyunk teremtve. Isten mindent megadott nekünk ahhoz, hogy elismerjük nagyságát és fenségét, szemléljük szépségét, örvendjünk annak, hogy ő valóban a mindenható Isten, a mi Teremtőnk, Atyánk és az Ő Fiában, Jézusban a mi Megváltónk.Azért, hogy igazi imádóvá váljunk, amilyeneket az Atya keres magának, alázatos tanulásba kell kezdenünk. Az imádás az Egyház kincse és legfőbb tevékenysége, […]

Szászországi Boldog Jordán: Könyvecske a Prédikátorok Rendjének kezdeteiről

Szászországi ​Boldog Jordán, a mű szerzője 1175-ben vagy 1185-ben született a westfáliai Burgbergben. A párizsi egyetemen tanult, és 1218-ban már elnyerte a magister artium fokozatot.1219 nyarán találkozott Szent Domonkossal Párizsban. 1220. február 12-én lépett be a Prédikátor Testvérek Rendjébe. 1221 júniusában a bolognai káptalanon Lombardia provinciálisává választották, Szent Domonkos halála után pedig 1222. május 23-án […]